"Dashing No.2"

 

 

Lensfield aka Stefan May

"Dashing No.2"