"Dashing No.1"

 

 

Lensfield aka Stefan May

"Dashing No.1"